Eozinofilne bolesti pluća

Eozinofilne bolesti pluća su skupina bolesti za koju je karakteristično nakupljanje eozinofila u alveolarnim prostorima, intersticiju ili na obadva mjesta. Eozinofilija u perifernoj krvi je također česta. Poznati uzroci eozinofilne bolesti pluća su: infekcije (posebno helmintima), medikamentni pneumonitis (npr. antibiotici, fenitoin, L– triptofan), udisanje toksičnih tvari (npr. kokaina), sistemske bolesti (npr. Churg–Straussov sindrom) i alergijska bronhopulmonalna aspergiloza, ali često je uzrok nepoznat.

TABLICA 55–3

SPECIFIČNE KLINIČKE SLIKE TOKSIČNOSTI U PLUĆIMA IZAZVANE LIJEKOVIMA

BOLEST

LIJEK ILI SREDSTVO

Astma

ASK, β–blokatori (timolol), kokain, dipiridamol, hidrokortizon, IL–2, metilfenidat, nitrofurantoin, protamin, sulfasalazin, alkaloidi vinka (sa mitomicinom)

Bronhiolitis obliterans s pneumonijom u organizaciji (BOOP)

Amiodaron, bleomicin, kokain, ciklofosfamid, metotreksat, minociklin, mitomicin–C, penicilamin, sulfasalazin, tetraciklin

Hipersenzitivni pneumonitis

Azatioprin plus 6–merkaptopurin, busulfan, fluoksetin, zračenje

Intersticijska pneumonija ili fibroza

Amfotericin B, bleomicin, busulfan, karbamazepin, klorambucil, kokain, ciklofosfamid, difenilhidantoin, flekainid, heroin, melfalan, metadon, metotreksat, metilfenidat, metiserdgid, mineralno ulje, nitrofurantoin, nitroureja, prokarbazin, silikon, tokainid, alkaloidi vinke (sa mitomicinom)

Nekardijalni edem pluća

Beta–mimetici (terbutalin, ritodrin), klordiazepoksid, kokain, citarabin, etiodizedno ulje, gemcitabin, heroin, hidroklorotiazid, metadon, mitomicin–C, fenotiazini, protamin, sulfasalazin, tokolitici, triciklici, faktor tumorske nekroze, alkaloidi vinke (sa mitomicinom)

Krvarenje u plućni parenhim

Antikoagulansi, azatioprin plus 6–merkaptopurin, kokain, mineralno ulje, nitrofurantoin, zračenje

Pleuralni izljev

Amiodaron, antikoagulansi, bleomicin, bromokriptin, busulfan, faktor koji stimulira granulocitno–makrofagne kolonije, IL–2, metotreksat, metilsergid, mitomicin–C, nitrofurantoin, para– aminosalicilna kiselina, prokarbazin, zračenje, tokolitici

Plućni infiltrati sa eozinofilijom

Amiodaron, amfotericin B, bleomicin, karbamazepin, difenilhidantoin, etambutol, etopozid, faktor koji stimulira granulocitno–makrofagne kolonije, izonijazid, metotreksat, minociklin, mitomicin–C, nitrofurantoin, para–aminosalicilna kiselina, prokarbazin, zračenje, sulfasalazin, sulfonamidi, tetraciklin, trazodon

Plućne vaskularne bolesti

Supresori apetita (deksfenfluramin, fenfluramin, fentermin), busulfan, kokain, heroin, metadon, metilfenidat, nitroureja, zračenje

Dijagnoza počiva na radiološki dokazanim zasjenjenjima u plućima, nalazu eozinofila (>450/ μl) u perifernoj krvi, bronhoalveolarnom lavatu ili bioptatu plućnog tkiva. Zasjenjenja na RTG–u pluća sa eozinofilijom u perifernoj krvi se ponekad naziva “sindrom plućnih infiltrata sa eozinofilijom“ (PIE).

Eozinofili se prvenstveno nalaze u tkivu, a ima ih nekoliko stotina puta više u tkivu nego u perifernoj krvi. Stoga, broj eozinofila u krvi nije nužno pokazatelj obima tkivne eozinofilije. Eozinofili su najbrojniji u tkivima čiji epitel može doći u doticaj s vanjskim faktorima—respiratorni, GI i donji GU trakt. Eozinofili se ne nalaze u plućima zdravih osoba, pa zato kad se nađu u tkivu ili bronhoalveolnom lavatu (>5% u DKS) ukazuju na patološki proces. Plućna eozinofilija je moguća bez periferne eozinofilije.

Eozinofili su izrazito osjetljivi na kortikosteroide i u potpunosti nestaju iz krvotoka za nekoliko sati nakon njihove primjene. Brzi nestanak eozinofila iz krvi može prikriti dijagnozu u bolesnika koji primaju kortikosteroide a dijagnostički nisu riješeni.

Dvije primarno eozinofilne bolesti pluća nepoznate etiologije su: kronična i akutna eozinofilna pneumonija. Hipereozinofilni sindrom, sistemska bolest koja zahvaća brojne organe, opisana je na str. 1095.