Električne ozljede

Električna struja može biti atmosferska (munja) ili umjetna (npr. od nisko– ili visokonaponskih vodova).