Pregled brige za duševno zdravlje

Poremećaji duševnog zdravlja (psihijatrijski poremećaji) uključuju smetnje u mišljenju, čuvstvima i ponašanju. Ti su poremećaji uzrokovani složenim međudjelovanjima između fizičkih, psiholoških, društvenih, kulturalnih i nasljednih utjecaja.