Dijagnostički i terapijski postupci u pulmologiji

U dijagnostičke pretrage pored testova plućne funkcije (vidi str. 364) spadaju i različite slikovne (radiološke) tehnike za prikaz pluća, EKG i ventilacijska/perfuzijska (V/Q) scintigrafija. U dijagnostičke pretrage ubrajamo bronhoskopiju, medijastinoskopiju i medijastinotomiju, biopsiju pleure, torakocentezu, torakoskopiju i video–asistiranu torakoskopsku kirurgiju (VATS), torakotomiju, transtorakalnu iglenu biopsiju i torakostomu. Kateterizacija plućne arterije opisana je u Pogl. 63 na str. 513. U terapijske postupke ubrajamo fizikalnu terapiju i plućnu rehabilitaciju.