Pristup psihijatrijskom bolesniku

Bolesnici s psihijatrijskim simptomima ili tegobama se susreću u različitim kliničkim okolnostima, uključujući primarnu skrb i hitnu službu. Simptomi ili tegobe mogu biti no vonastali ili nastavak psihijatrijskih problema iz ranije anamneze. Mnogi se simptomi vežu za organsku patologiju–tjelesne bolesti. Dijagnostička obrada ovisi o tome predstavlja li simptom hitno stanje ili se pojavljuje u uobičajenim kliničkim okolnostima. Kod hitnog stanja, liječnik se mora usredotočiti na sadašnju anamnezu, simptome i ponašanje kako bi mogao donijeti odluku o postupku. Podrobniju procjenu je bolje učiniti prilikom zakaza nog posjeta.