Razvojni poremećaji i poremećaji učenja

Razvojni poremećaji (uključujući i poremećaj s nedostatkom pažnje i hiperaktivnošću, autizam, poremećaje učenja i umnu zaostalost) su stanja na neurološkoj osnovi, koja ometaju prihvaćanje, zadržavanje ili primjenu specifičnih umijeća ili podataka. Oni mogu uključivati poremećaj pažnje, pamćenja, opažanja, govora, rješavanja problema ili društvenog međudjelovanja.