Poremećaji stvaranja purinskih nukleotida

Superaktivnost fosforibozilpirofosfat sintetaze: Ovo je X vezana, recesivna bolest koja uzrokuje pretjerano stvaranje purina. Višak purina se razgrađuje, dovodeći do hiperuricemije i gihta, te neuroloških i razvojnih poremećaja. Dijagnoza se postavlja enzimskim pretragama eritrocita i fibroblasta kože iz kulture. Liječi se alopurinolom i prehranom siromašnom purinom.

Manjak adenilosukcinaze: Ovo je autosomno recesivna bolest koja uzrokuje teško mentalno zaostajanje, autistično ponašanje i konvulzije. Dijagnoza se postavlja otkrivanjem povišenih razina sukcinilaminoimidazol karboksamid ribozida i sukciniladenozina u likvoru i mokraći. Učinkovitog liječenja nema.