Poremećaji metabolizma pirimidina

Manjak uridin monofosfat sintetaze (nasljedna orotična acidurija): Ovaj enzim katalizira reakcije orotat fosforiboziltransferaze i orotidin–5–monofosfat dekarboksilaze. Kod manjka se nakuplja orotična kiselina, uzrokujući kliničke znakove i megaloblastičnu anemiju, orotičnu kristaluriju i nefropatiju, srčane malformacije, strabizam i opetovane infekcije.

Dijagnoza se postavlja na osnovi pretrage enzima u mnogim tkivima. Liječi se peroralnim nadomještanjem uridina.