Korea, atetoza i hemibalizam

Koreu čine nevoljni pokreti uglavnom u distalnim mišićima ili licu; pokreti mogu neprimjetno preći u svrhovite ili polusvrhovite kretnje, kojima se maskira nevoljni pokret. Atetozu čine crvoliki vijugavi pokreti pretežito u distalnim mišićima, koji se često izmjenjuju u držanju proksimalnih udova te na taj način stvaraju neprekinutu struju pokreta. Korea i atetoza se često pojavljuju zajedno (kao koreoatetoza). Hemibalizam je obično jednostran, nagli bacajući pokret proksimalnog dijela ruke.

Korea i atetoza su manifestacija dopaminergičke hiperaktivnosti u bazalnim ganglijima. Huntingtonova bolest (vidi str. 1881) je najčešća degenerativna bolest koja uzrokuje koreu. Drugi uzroci su tireotoksikoza, SLE sa zahvaćanjem SŽS–a, lijekovi (npr. antipsihotici), reumatska groznica (Sydenhamova korea—vidi str. 2360). Tumor ili infarkt nucleusa caudatusa može uzrokovati akutnu jednostranu koreu (hemikorea).

Korea gravidarum se pojavljuje u trudnoći, često u pacijentica koje su imale reumatsku groznicu. Obično počinje u prvom tromjesečju i spontano prestaje oko ili nakon poroda. Liječi se sedacijom barbituratima; drugi sedativi mogu oštetiti plod. Rijetko se sličan poremećaj može pojaviti u žena koje uzimaju oralne kontraceptive. Hemibalizam je posljedica lezije, obično infarkta, u području kontralateralne subtalamičke jezgre. Obično prolazi sam od sebe, traje 6 do 8 tjedana. Liječenje antipsihoticima je obično učinkovito.