Pristup bolesniku u kritičnom stanju

Intenzivna medicina zbrinjava vrlo teške, većinom akutno bolesne osobe. Takvi se bolesnici najbolje liječe u jedinicama intenzivne skrbi (JIL—jedinica intenzivnog liječenja; engl. intensive care unit = IUC) s iskusnim osobljem i odgovarajućim uređajima. Neke bolnice imaju posebne jedinice za specifične bolesnike, npr. kardiološke, kirurške, neurološke, pedijatrijske, neonatalne. JIL imaju visoke omjere sestara prema bolesnicima, kako bi se osigurala neophodna, visoka razina njege, uključujući liječenje i nadzor fizioloških pokazatelja.

Skrb u JIL uključuje i primjerenu ishranu (vidi str. 22) te prevenciju infekcija, stres ulkusa i gastritisa (vidi str. 118), kao i plućne embolije (vidi str. 420). Kako 15–20% primljenih u JIL tamo i umire, osoblje treba biti vješto u suzbijanju patnje i mora znati kako pomoći bolesnicima da dostojanstveno umru (vidi str. 2762).