Farmakokinetika

Farmakokinetika, koja se bavi onim što organizam čini s lijekom, proučava kretanje lijeka u, kroz i iz organizma; analizira tijek apsorpcije, biološku valjanost, distribuciju, metabolizam i ekskreciju. Farmakodinamika (vidi str. 2530) se opet bavi onim što lijek čini organizmu; proučava vezanje o receptore, postreceptorske učinke i kemijske interakcije.

Farmakokinetika dakle utvrđuje početak, trajanje i učinak lijeka u odnosu na koncentraciju. Formule koje rezimiraju ove odnose donosi TBL. 303–1.

TABLICA 303–1

TEMELJNE FARMAKOKINETSKE FORMULE

KATEGORIJA

PARAMETAR

FORMULA

Apsorpcija

Konstanta apsorpcije

Stopa apsorpcije / Količina koja se još treba

apsorbirati

Biološka valjanost (F)

Apsorbirana količina / Doza lijeka

Distribucija

Prividni volumen distribucije (Vd)

Količina lijeka u tijelu / Razina u plazmi

Nevezana frakcija

Razina slobodnog lijeka / Ukupna razina u plazmi

Eliminacija

Stopa eliminacije

Bubrežn o + vanbubrežno (obično metaboličko) izlučivanje

Klirens (Cl)

Stopa eliminacije / Razina u plazmi

Bubrežni klirens

Stopa bubrežne eliminacije / Razina u plazmi

Metabolički klirens

Stopa metabolizma / Razina u plazmi

Frakcija neizmijenjene ekskrecije

Stopa bubrežne eliminacije / Stopa ukupne eliminacije

Konstanta eliminacije

Stopa eliminacije / Količina lijeka u tijelu

Biološki poluvijek (t½)

Vd× 0,693/ Cl

Kinetika stanovitog lijeka ovisi o njegovim kemijskim osobinama i o čimbenicima vezanim uz pacijenta. Neki faktori pacijenta (npr. genetika, spol, dob) pomažu u predviđanju farmakološkog odgovora takve populacije. Tako se t½ nekih lijekova, posebno onih koji se i metaboliziraju i izlučuju nepromijenjeni, može bitno produžiti u starijih osoba (SL. 303–1). Drugi su čimbenici vezani uz individualnu fiziologiju. Utjecaj nekih je razmjerno predvidiv (npr. bubrežna insuficijencija, pretilost, jetrena insuficijencija, dehidracija), dok su drugi idiosinkratski pa imaju nepredvidljive ishode.

Sl. 303–1. Usporedba sudbine diazepama u mlađeg (A) i u starijeg muškarca (B).

Sl. 303–1. Usporedba sudbine diazepama u mlađeg (A) i u starijeg muškarca (B).

Zbog individualnih razlika, davanje lijeka valja prilagoditi potrebama bolesnika— tradicionalno iskustvenim podešavanjem doze dok se ne postigne terapijski cilj. Takav je pristup često neprimjeren jer odgađa optimalni odgovor ili vodi u nuspojave. Poznavanje farmakokinetskih principa omogućava propisivaču točnije i brže podešavanje doze.