Streptokokne i enterokokne infekcije

Streptokoki su gram–pozitivne aerobne bakterije koje uzroku mnoge bolesti, uključujući faringitis, pneumoniju, infekcije kože i rana, sepsu i endokarditis. Simptomi ovise o tome koji je organ zahvaćen infekcijom. Posljedice su reumatska vrućica i glomerulonefritis. Klinička se dijagnoza potvrđuje bojenjem po Gramu i uzgojem uzročnika u kulturi. Većina sojeva je osjetljiva na penicilin, uz iznimku enterokoka, koji mogu biti otporni na više lijekova. Nedavno su se pojavili sojevi otporni na eritromicin.

Po načinu rasta na ovčjem krvnom agaru se razlikuju tri različita osnovna tipa streptokoka. β–Hemolitični streptokoki stvaraju područja jasne hemolize oko svake kolonije, α–hemolitični streptokoki (uključujući i skupinu viridans streptokoka) su okruženi zelenkastim obojenjem zbog nepotpune hemolize, a γ–hemolitični streptokoki ne uzrokuju hemolizu. Kasnija podjela, zasnovana na ugljikohidratu koji se nalazi u staničnoj stjenci dijeli streptokoke na skupine od A do H i od K do T po Lancefieldovoj (vidi TBL. 171–2). Viridans streptokoki sačinjavaju posebnu skupinu koju je teško klasificirati. Prema podjeli po Lancefieldovoj, enterokoki su u početku bili svrstani u skupinu D. Kasnije su enterokoki klasificirani kao posebna skupina.

TABLICA 171–2

PODJELA STREPTOKOKA

SKUPINA POLANCEFIELDU

VRSTA

HEMOLIZA

BOLESTI

LIJEČENJE

A

S. pyogenes

β

Faringitis, tonzilitis, infekcije rana i kože, septikemija, šarlah, pneumonija, reumatska vrućica, glomerulonefritis

Nekrotizirajući fasciitis

Penicilin, eritromicin, klindamicin

Brzi kirurški zahvat. β–laktam (obično širokog spektra dok se ne potvrdi etiologija; ako se dokaže GABHS, može se primijeniti penicilin ili cefazolin) plus klindamicin

B

S. agalactiae

β

Sepsa, postpartalna ili novorođenačka sepsa, infekcije kože, endokarditis, septični artritis

Penicilin ili ampicilin; cefalosporin; vankomicin

C i G

S. equi,S. canis

β Faringitis, pneumonija, celulitis, piodermija, erizipel, impetigo, infekcije rana, puerperalna sepsa, novorođenačka sepsa, endokarditis, septični artritis

Penicilin, vankomicin, cefalosporini, makrolidi (osjetljivost različita)

D

Enterokoki : E. faecalis, E. durans ili E. faecium

Neenterokoki: S. bovis i S. equinus

α ili γ

Endokarditis, uroinfekcije, intraabdominalne infekcije, celulitis i infekcija rane kao i istovremena bakterijemija

Enterokoki: penicilin, ampicilin ili vankomicin (uz aminoglikozid, ako je infekcija teška)

Za enterokoke otporne na vankomicin: Streptogramini, oksazolidinoni

Viridans*

S. mutans,

S. sanguis,S. salivarius,S. mitior,A. milleri

α ili γ Endokarditis, lokalizirana infekcija ili apscesi

Penicilin, drugi, na osnovi rezultata antibiograma

S. iniae

Celulitis i invazivne infekcije od riba

Penicilin

*Ne potpadaju specifičnim serološkim skupinama. GABHS = Skupina A β–hemolitičnih streptokoka.

Mnogi streptokoki stvaraju čimbenike virulencije, poput streptolizina, DNK–za i hijaluronidaze, koji doprinose uništenju tkiva i širenju infekcije. Nekoliko sojeva otpušta egzotoksine i aktivira određene T stanice, potičući otpuštanje citokina, uključujući faktor tumorske nekroze–α (TNF–α), interleukine i druge imunomodulatore koji aktiviraju komplement, koagulaciju i sustav fibrinolize, dovodeći do šoka, zatajenja organa i smrti.