Klebsiella, enterobacter i serratia

Klebsiella, Enterobacter i Serratia su srodne bakterije koje čine dio normalne crijevne flore i u zdravih domaćina rijetko uzrokuju bolest.

Infekcije s Klebsiellom, Enterobacterom i Serratiom su obično hospitalne a uglavnom pogađaju bolesnike sa smanjenom otpornošću. Klebsiella, Enterobacter i Serratia obično uzrokuju infekcije dišnog ili mokraćnog sustava koje se očituju kao pneumonija, cistitis ili pijelitis te mogu napredovati do apscesa pluća, empijema i septikemije. Klebsiella pneumonija, rijetka i teška bolest s tamnosmeđim ispljuvkom ili ispljuvkom koji izgleda poput želea od ribizla, stvaranjem plućnog apscesa i empijema, je najčešća u dijabetičara i alkoholičara. Serratia, osobito S. marcescens, ima veću sklonost mokraćnom sustavu. Enterobacter može uzrokovati upalu srednjeg uha, celulitis i novorođenačku sepsu.

Liječi se 3. generacijom cefalosporina, cefepimom, karbapenemima, fluorokinolonima, piperacilin–tazobaktamom ili aminoglikozidima. Međutim, budući da su neki izolati otporni na brojne antibiotike, nalaz antibiograma je od ključne važnosti. Sojevi Enterobactera skloni su razvoju otpornosti na cefalosporine tijekom liječenja.