Imunoterapija

Do sada su proizvedeni, a i dalje će se proizvoditi razni lijekovi koji mijenjaju (modificiraju) imunosne mehanizme. Primjena ovih lijekova se brzo širi: uvode se nove skupine lijekova i novi lijekovi a indikacije za postojeće (registrirane) lijekove se šire.

Monoklonska protutijela: Monoklonska protutijela, proizvedena in vitro, prepoznaju specifične ciljne antigene; koriste se u liječenju solidnih i hematopoetskih tumora kao i upalnih bolesti. Mišja, kimerična ili humanizirana protutijela su trenutno u uporabi (vidi TBL. 163–1).

Mišja protutijela (mAt) stvaraju se nakon injiciranja antigena mišu te vađenja njegove slezene iz koje se dobivaju plazma stanice što proizvode protutijela specifična za antigene, spajanjem tih stanica s besmrtnim mijelomskim stanicama miša, daljnjim uzgojem ovih hibridnih stanica iz kojih se izoliraju protutijela. Klinička primjena mišjih protutijela je ograničena jer induciraju stvaranje humanih anti–mišjih protutijela, mogu uzrokovati bolest serumskih imunokompleksa (tip III hipersenzitivne reakcije), neefikasno aktiviraju Ag–predočne stanice i T–limfocite te imaju kratki poluživot. Iznimka je OKT3 koja učinkovito sprječava akutno odbacivanje transplantata čvrstih organa; obično se daje jednom ili dva puta bolesnicima koji primaju druge imunosupresive (vidi str. 1367).

Kimerična protutijela se proizvode PCR tehnologijom radi replikacije gena koji kodiraju varijabilne regije mišjih protutijela i zatim dijeljenjem tih gena na konstantne genske regije humanih protutijela. Rezultat toga je kimerično protutijelo koje aktivira antigen–predočne stanice i T–limfocite učinkovitije od mišjih protutijela, no ipak mogu inducirati stvaranje humanih anti–kimeričnih protutijela.

Humanizirana monoklonska protutijela (mAt) su proizvedena spajanjem Ag–vezujućih regija varijabilnih regija mišjih protutijela s ostatkom varijabilne regije i konstantne regije humanog protutijela. Proizvedena su i humana monoklonska protutijela.

Fuzijski proteini: Sekvence gena koje kodiraju sve ili samo dio od 2 proteina mogu biti udruženi radi kodiranja neprekidnog lanca kimeričnog proteina. Ovisno o željenom produktu, komponente mogu biti razdvojene rigidnim ili fleksibilnim spojem. Fuzijski proteini inkorporiraju željena obilježja matičnih molekula (npr. ciljaju stanice zajedno s toksičnošću). Farmakokinetska svojstva proteina mogu se često pojačati spajanjem s drugim polipeptidom koji ima dug poluživot u serumu.

Topivi citokinski receptori: Topivi oblik citokinskih receptora se koristi za terapijske reagense da bi se blokirala aktivnost citokina. Etanercept, fuzijski protein, se sastoji od 2 identična lanca; CD120b faktora tumorske nekroze (TNF)–α receptorskog monomera sjedinjenih da bi se povećao afinitet TNF–a te vezanih za Fc fragment IgG kako bi se produžilo vrijeme poluživota. Ovaj proizvod se koristi u liječenju RA refraktornog na drugu terapiju, ankiloznog spondilitisa i psorijatičnog artritisa. Topivi IL receptori (npr. receptor za IL–1, IL–2, IL–4, IL–5 i IL– 6) su proizvedeni za liječenje upalnih i alergijskih poremećaja te karcinoma. Anakinra, korištena u terapiji RA, je rekombinant neglikoziliranog oblika antagonista IL–1R; ovaj lijek se veže za IL–1 receptor i time sprječava vezanje IL–1.

TABLICA 163–1

NEKI IMUNOTERAPIJSKI LIJEKOVI U KLINIČKOJ UPORABI*

LIJEK

UČINAK

INDIKACIJA

Monoklonska protutijela†

Abciximab

Anti–GP IIb/IIIatrombocitni receptor fibrinogena

Prevencija restenoze u bolesnika koji se podvrgavaju prekutanim kornonarnim intervencijama (uz antitrombocitne lijekove i heparin)

Adalimumab

Anti–TNF–α

Srednje teški i teški oblik RA tvrdokoran na standardnu terapiju

Alemtuzumab

Anti–B limfocitni

(CD52)

Kronična B limfocitna leukemija tvrdokorna na standardnu terapiju

Basiliximab

Anti–IL–2 receptor

Prevencija akutnog odbacivanja bubrega u

transplantiranih bolesnika

Bevacizumab

Anti–vaskularni endotelni faktor rasta

Solidni tumori (npr. bubrega, pluća, kolona, gliomi) tvrdokorni na standardnu terapiju

Cetuksimab

Anti–EGFR (djeluje protiv receptora faktora epidermalnog rasta)

Tumori solidnih organa (npr. gušterače, pluća, kolona) tvrdokorni na standardnu terapiju

Daclizumab

Anti–IL–2 receptor

Prevencija akutnog odbacivanja bubrega u transplantiranih bolesnika

Efalizumab

Anti–T limfocitni (CD11a)

Psorijaza

Gemtuzumab

Antimijeloblastni (CD33; vezan s citotoksinom kalihemicinom)

Relaps akutne mijeloične leukemije

Ibritumomab

Anti–B stanični (CD20; vezan za radioaktivni agens, itrij 90)

Relaps tvrdokornog folikularnog ili transformiranog B staničnog Hodgkinova limfoma niskog stupnja

Infliksimab

Anti–TNF–α

Srednje teška i teška Crohnova bolest sa ili bez stvaranja fistula; srednje teški do teški RA s neadekvatnim odgovorom na terapiju metotreksatom

Mepolizumab

Anti–IL–5

Eozinofilni dermatitis u hipereozinofilnom sindromu

OKT3

Anti–T stanični (CD3)

Akutna terapija i prevencija odbacivanja bubrežnog transplantata

Omalizumab

Anti–IgE

Srednje teška i teška astma u bolesnika <12 godina s dokumentiranom alergijskom bolesti neadekvatno kontroliranom inhalacijskim kortikosteroidima

Palivizumab

Anti–RSV

RSV u djece s visokim rizikom za ozbiljne infekcije

Pexelizumab

Anti–komplement

komponente C5

Kardiokirurško premošćenje koronarnih arterija koje zahtijeva kardiopulmonalnu zaobilaznicu

Rituksimab

Anti–B stanični (CD20)

laps ili refrakternost limfoma niskog stupnja ili folikularnog B staničnog ne– Hodgkinova limfoma

Tositumomab

Anti–B stanični (CD 20;

vezan za radioaktivni

agens jod–131)

Refrakternost ili relaps CD20+ folikularnog ne–Hodkinova limfoma

Trastuzumab

Anti–EGFR, Anti ErbB,

Her–2/neu–receptor za epidermalni faktor rasta

HER–2/neu pozitivan karcinom dojke

Fuzijski proteini

Alefacept (fuzija CD2 vezujućih dijelova CD58 na FC fragment IgG1) t

Inhibicija aktivacije T stanica; indukcija apoptoze T stanica

Srednje teška i teška kronična psorijaza s plakovima

Denileukin diftitox (fuzija IL–2 za difterijski toksin)

Dostavljanje toksina CD25 komponenti receptora IL–2

Kutani T–stanični limfom

Etanercept (fuzija dva CD120b TNF–α receptora za Fc fragment IgG1)

Sniženje koncentracije

TNF

Srednje teški i teški RA, juvenilni poliartikularni RA

Topivi receptor citokina

Anakinra (topivi receptor IL–1, ponekad pegiliran radi duljeg vremena i poluživota)

Kompetitivno inhibira IL–1α i IL–1β aktivnosti

Srednje težak i težak RA

Citokini

IFN–α

Antiproliferativni i antivirusni

Kronični hepatitis C, Kaposijev sarkom u sklopu AIDS–a i vlasasta leukemija

IFN–β

Antiproliferativni i antivirusni

Smanjenje broja novih napada kod recidivirajuće multiple skleroze

IFN–γ

Imunostimulacijski i antivirusni

Kontrola infekcije kod kronične granulomatozne bolesti

IL–2

Imunostimulacijski

Karcinom bubrega i metastatski melanom

IL–11

Trombopoetski faktor rasta

Prevencija trombocitopenije nakon mijelosupresivne kemoterapije

Eritropoetin

Stimulira eritropoezu

Anemija u sklopu kroničnog zatajenja

bubrega

G–CSF

Stimulira stvaranje granulocita

Zaustavljanje i obrtanje neutropenije nakon kemoterapije, radioterapije ili oboje

GM–CSF

Stimulira stvaranje granulocita te monocita/makrofaga

Zaustavljanje i obrtanje neutropenije nakon kemoterapije, radioterapije ili oboje

*Ne uključuje monoklonska protutijela koja se upotrebljavaju u dijagnostičkim i slikovnim radiološkim pretragama.

†U nomenklaturi monoklonskih protutijela prvi slog je varijabilan, drugi slog predstavlja ciljni poremećaj (bakterija = bac; virus = vir; imunosni = lim; infektivni = les; kardiovaskularni = cir; za karcinom, dojke = mar, kolona = col, ovarija = gov, prostate = pro, testisa = got, melanoma = mel, ostali = tum) iza kojeg slijedi slog koji predstavlja izvor (npr. o = miš, xi = kimerična, u = humani, zu = humanizirani); posljednji slog je uvijek '“mab.”

GP = glikoprotein; TNF = faktor tumorske nekroze; CD = biljeg diferencijacije; RSV = respiratorni sincicijski virus; Fc = kristalizirajući fragment; IFN = interferon; G–CSF = faktor stimulacije kolonije granulocita, GM–CSF = faktor stimulacije kolonije granulocita i makrofaga.

Rekombinantni citokini: Faktori stimulacije kolonija (engl. colony–stimulating factors = CSF) kao što su eritropoetin, granulocitni CSF (engl. granulocyte CSF = G–CSF) te granulocitno–makrofagni CSF (engl. granulocyte– macrophage CSF = GM–CSF) koriste se u bolesnika koji se podvrgavaju kemoterapiji ili transplantaciji zbog hematoloških bolesti te karcinoma (vidi TBL. 163–1). Interferon–α (IFN–α) i IFN–γ se koriste u terapiji karcinoma, imunodeficijencija te virusnih infekcija; IFN–β se upotrebljava u terapiji relapsa multiple skleroze. Proučavaju se mnogi drugi citokini. Stanice koje eksprimiraju citokinske receptore mogu biti obilježene modificiranom verzijom relevantnog citokina (npr. denileukin diftitoks, fuzijski protein koji sadrži sljedove iz IL–2 i iz A i B lanca difterijskog toksina). Denileukin se koristi u terapiji T–staničnog limfoma kože kako bi napao stanice koje eksprimiraju CD25 komponentu receptora IL–2.

Male molekule: Mali ravni peptidi, male organske molekule i peptidi cikličnog oblika su proizvedeni kao agonisti ili antagonisti za različite primjene. Pretraživanje baze peptida i organskih molekula može identificirati potencijalne male molekule sa terapijskim svojstvima (npr. agonisti receptora za eritropoetin, trombopoetin i G–CSF).