Rak jajnika

Rak jajnika je često smrtonosan jer je obično uznapredovao u doba otkrivanja. U ranom stadiju simptoma obično nema a u uznapredovalom su stadiju nespecifični. Obrada obično uključuje ultrazvuk, CT ili MR i mjerenje tumorskih biljega (npr. karcinomskog antigena 125). Dijagnoza se postavlja histološkom pretragom. Stadij se određuje kirurškim putem. U liječenje je uključena histerektomija, obostrana andeksektomija, odstranjenje što je moguće veće količine zahvaćenog tkiva i, osim ukoliko rak nije lokaliziran, kemoterapija.

U SAD–u, rak jajnika je po učestalosti 2. ginekološki zloćudni tumor (pogađa oko 1/70 žena) a i najsmrtonosniji (1% žena umire od njega); on je 5. po redu vodeći uzrok smrti povezanih s rakom u žena. Incidencija je veća u razvijenim zemljama.

Etiologija i patologija

Rak jajnika pogađa uglavnom žene u perimenopauzi i postmenopauzi. Nuliparitet, rađanje u kasnijoj životnoj dobi i kasnija menopauza povećavaju opasnost. Primjena oralnih kontraceptiva smanjuje opasnost.

Opasnost povećava osobna ili obiteljska anamneza opterećena rakom endometrija, dojke ili debelog crijeva. Vjerojatno je 5–10% slučajeva raka jajnika povezano s mutacijama autosomno dominantnog BRCA gena. XY gonadalna disgeneza stvara sklonost razvoju raka zametnih stanica jajnika.

Rak jajnika je histološki raznovrstan. Barem 80% potječe od epitela; 75% tih karcinoma su serozni cistadenokarcinomi a ostatak obuhvaća mucinozne, endometrioidne, svijetlostanične, karcinome prijelaznog epitela, neklasificirane karcinome i Brennerov tumor. Preostalih 20% raka jajnika potječe iz primarnih zametnih stanica jajnika ili iz stanica strome i spolnog tračka ili su metastaze u jajnik (najčešće iz dojke i probavnog sustava). Rak zametnih stanica obično se razvija u žena <30 god. i uključuje disgerminome, nezrele teratome, endodermalne sinus tumore, embrionalne karcinome, koriokarcinome i poliembriome. Stromalni rak (rak strome–spolnog tračka) obuhvaća granuloza– teka stanične tumore i Sertoli–Leydig stanične tumore.

Rak jajnika se širi neposredno, ljuštenjem stanica u peritonealnu šupljinu (zasijavanje peritoneuma), limfogeno u zdjelicu i oko aorte te, rjeđe, hematogeno u jetra ili pluća.

Simptomi i znakovi

Rani rak je obično bez simptoma; adneksalna masa, često solidna, nepravilna i fiksirana se može otkriti slučajno. Ginekološki i rektovaginalni pregled tipično otkrivaju difuznu čvorovitost. Rijetke žene se javljaju zbog jake boli izazvane torzijom masa u jajniku (vidi str. 2097). Većina žena s uznapredovalim rakom se javlja s nespecifičnim simptomima (npr. dispepsijom, napuhnutošću, ranim zasićenjem gladi, vjetrovima, boli, križoboljom). Kasnije se obično razvijaju bol u zdjelici, anemija, kaheksija i oticanje trbuha ili ascites. Tumori zametnih stanica ili strome mogu imati funkcionalne učinke (npr. hipertireozu, feminizaciju, virilizaciju).

Dijagnoza

Na rak jajnika se posumnja u žena s neobjašnjivim adneksalnim masama, neobjašnjivim napuhavanjem trbuha, promjenama u crijevnim navikama, nenamjernim gubitkom težine ili boli u abdomenu. U starijih je žena veća vjerojatnost kako je masa u jajniku rak. Dobroćudne funkcionalne ciste u mlađih žena mogu oponašati funkcionalni tumor zametnih ili stromalnih stanica.

Ukoliko se sumnja na rak, prvo se učini pretraga ultrazvukom; nalazi koji upućuju na rak uključuju solidnu sastavnicu, površinske izrasline, veličinu >6 cm, nepravilne obrise i niski vaskularni otpor prilikom određivanja transvaginalnim obojenim Dopplerom. Masa u zdjelici uz ascites obično ukazuje na rak jajnika ali ponekad ukazuje na Meigsov sindrom (dobroćudni fibrom uz ascites i desnostrani hidrotoraks). Obično se prije operacije učini CT ili MR kako bi se utvrdila proširenost raka. Također se određuju tumorski biljezi, uključujući β podjedinicu humanog korionskog gonadotropina (β–hCG), LDH, α–fetoprotein, inhibin i karcinomski antigen (CA) 125. CA 125 je povišen u 80% uznapredovalih karcinoma jajnika ali može biti blago povišen u endometriozi, upalnoj bolesti zdjelice, trudnoći, kod mioma, upale peritoneuma ili primarnog raka peritoneuma. Miješana cistično–solidna masa u zdjelici u postmenopauzalnih žena, osobito ako je CA 125 povišen, ukazuje na rak jajnika. Histološka je pretraga obavezna za mase iz adneksa, osim ukoliko ne izgledaju dobroćudno. U tvorbe dobroćudnog izgleda spadaju teratomi (dermoidne ciste), folikularne ciste ili endometriomi. Kada tvorba izgleda dobroćudno, ultrazvučna pretraga se ponavlja svakih 6 tj. Ako žene nisu kandidati za operaciju, uzorci tvorbe se dobivaju biopsijom širokom iglom a ascites se dobiva citološkom punkcijom.

Određivanje kliničkog stadija: Za rak jajnika na koji se sumnja ili koji je potvrđen, određuje se kirurškim putem klinička proširenost, odnosno stadij (vidi TBL. 254–1). U tu svrhu je potrebno učiniti inciziju trbušne stijenke u središnjoj liniji, koja omogućuje odgovarajući pristup gornjem dijelu abdomena. Pregledavaju se i opipavaju sve peritonealne površine, obje polovice ošita te trbušni i zdjelični organi. Uzimaju se ispirci iz zdjelice, trbušnih i dijafragmalnih recesusa, te višestruke biopsije peritoneuma iz središnjeg i lateralnih dijelova zdjelice i abdomena. Kod ranog stadija raka se odstranjuje infrakolični omentum i uzimaju se uzorci zdjeličnih i paraaortalnih limfnih čvorova.

Karcinomi se stupnjuju histološki od 1 (najmanje agresivan) do 3 (najagresivniji).

Probir asimptomatskih žena pomoću ultrazvuka i mjerenja CA 125 može otkriti neke slučajeve raka jajnika, ali nije dokazano kako poboljšava ishod, čak niti u visokorizičnim skupinama.

TABLICA 254–1

KIRURŠKO ODREĐIVANJE STADIJA KARCINOMA JAJNIKA*

STADIJ

OPIS

I

Tumor ograničen na jajnike

IA

Tumor ograničen na jedan jajnik; tumora nema na površini, čahura nije probijena

IB

Tumor ograničen na oba jajnika; tumora nema na površini, čahure nisu probijene

IC

Stadij IA ili IB ali s tumorom na površini jednog ili oba jajnika, uz probijenu čahuru ili uz ascites ili peritonealne ispirke koji sadrže maligne stanice†

II

Tumor zahvaća jedan ili oba jajnika uz širenje na zdjelicu ili metastaze

IIA

Širenje i/ili metastaze na maternicu, jajovode ili oboje

IIB

Širenje na druga tkiva zdjelice

IIC

Stadij IIA ili IIB ali s tumorom na površini jednog ili oba jajnika, uz probijenu čahuru ili uz ascites ili peritonealne ispirke koji sadrže maligne stanice†

III

Histološki potvrđene metastaze u peritone um izvan zdjelice, metastaze na površinu jetre, zahvaćeni retroperitonealni ili inguinalni limfni čvorovi ili tumor ograničen na malu zdjelicu ali s histološki potvrđenim širenjem na tanko crijevo ili omentum

IIIA

Makros kopski, tumor ograničen na malu zdjelicu uz nezahvaćene limfne čvorove ali s histološki potvrđenim mikroskopskim širenjem tumora izvan zdjelice

IIIB

Histološki potvrđene peritonealne metastaze koje se šire izvan zdjelice i promjera su <2 cm, te nezahvaćene limfne čvorove

IIIC

Metastaze u peritoneum trbušne šup ljine koje se šire izvan zdjelice, promjera >2 cm u promjeru, zahvaćeni retroperitonealni ili inguinalni limfni čvorovi ili i jedni i drugi

IV

Udaljene metastaze, uključujući i metast aze u parenhim jetre; ako postoji pleuralni izljev, za stadij IV mora biti pozitivan nalaz citološke pretrage

*Zasnovano na određivanju stadija od strane International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) and American Joint Committee on Cancer (AJCC), 1999., 2002.

†Kod stadija IC i IIC, saznanje o tome je li kapsula prsnula spontano ili tijekom operacija te da li su maligne stanice pronađene u ascitesu ili ispircima peritoneuma pomaže pri procjeni prognoze.

Prognoza i liječenje

Stope 5–godišnjeg preživljenja uz liječenje iznose u stadiju I od 70 do 100%, u stadiju II 50 do 70%, u stadiju III 15 do 35% i u stadiju IV 10 do 20%. Prognoza je lošija kad je histološki stupanj tumora veći ili kad se operacijom ne može u potpunosti odstraniti vidljivo tkivo; u tom slučaju je najbolje kad se zahvaćeno tkivo može smanjiti na <1 cm promjera. U stadijima III i IV stopa recidiva iznosi oko 70%.

Obično je indicirana histerektomija s obostranom adneksektomijom. Iznimka od toga je neepitelni rak ili jednostrani karcinom niskog stupnja u mladih bolesnica; plodnost se može očuvati tako da se ne odstrani nezahvaćeni jajnik ni maternica. Ako je moguće treba u potpunosti odstraniti vidljivo zahvaćeno tkivo. Ako se ne može u potpunosti odstraniti, učinkovitost ostalih oblika liječenja se poboljšava odstranjenjem što je moguće veće količine tumora (citoredukcija). Citoreduktivna operacija obično obuhvaća infrakoličnu omentektomiju, ponekad s resekcijom rektosigmoida (i obično s primarnom reanastomozom), radikalno odstranjenje peritoneuma, resekciju peritoneuma dijafragme ili splenektomiju.

Kod adenokarcinoma stadija IA ili B/gradusa 1 nije potrebno postoperativno liječenje. Kod raka stadija IA ili B/gradusa 2 ili 3 i stadija II potrebno je 6 kura kemoterapije (tipično paklitaksel i karboplatina).

Kod raka stadija III ili IV potrebno je 6 kura slične kemoterapije. Intraperitonealna kemoterapija ili kemoterapija visokim dozama uz presađivanje koštane srži se još ispituju. Zračenje se rijetko primjenjuje.

Čak i ako kemoterapija dovede do potpunog kliničkog odgovora (odnosno, normalnog tjelesnog nalaza, normalnog nalaza CA 125 i negativnog CT nalaza abdomena i zdjelice) oko 50% bolesnica sa stadijem raka III ili IV ima ostatni tumor. Od bolesnica s upornim povećanjem CA 125, 90 do 95% ima ostatni tumor.

Ako rak recidivira ili napreduje nakon učinkovite kemoterapije, poduzima ju se ponovno. Ostali djelotvorni lijekovi uključuju topotekan, liposomalni doksorubicin, docetaksel, vinorelbin, gemcitabin, heksametilmelamin i oralni etopozid.

Većinu bolesnica s rakom zametnih stanica ili sa rakom stromalnih stanica stadija II i III se liječi kombiniranom kemoterapijom, obično bleomicinom, cisplatinom i etopozidom.