Dijagnostički i terapijski postupci u gastroenterologiji

Dijagnostički testovi i terapijski zahvati kod pacijenata s GI poremećajima uključuju testove aciditeta, endoskopske zahvate, laparoskopiju, manometriju, nuklearne tehnike, radiološke kontrastne metode, nazogastrično ili intestinalno sondiranje, anoskopiju i sigmoidoskopiju, abdominalnu paracentezu, elektrogastrografiju te testiranje električnog otpora. Kod GI poremećaja često se koriste kompjutorizirana tomografija (CT), magnetska rezonancija (MR), a ponekad i angiografija. O odabiru pojedinih zahvata govorit će se u narednim poglavljima. ERCP, perkutana transhepatična kolangiografija i biopsija jetre su detaljnije opisani u Pogl. 23 na str. 201.